Събота 21, Септември 2019г.
Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
04.09.2019г. Вид на процедурата:
Публичен търг за отдаване под аренда на земеделска земя
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" ГР. ХАСКОВО З А П О В Е Д № 395 от 04.09.2019 год. На основание чл.259, чл. 293, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), чл. 19, ал. 1 от Закона за държавна собственост (ЗДС), чл. 13 и чл. 51 и сл. от Правилника за прилагане на закона за държавна собственост (ППЗДС), чл. 3 и сл. от Закона за арендата в земеделието (ЗАЗ) ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 (десет) стопански години, считано от стопанската 2019/2020 г., на следната земеделска земя: Имот с идентификатор № 11867.62.22, с площ 22 461 кв.м., с трайно предназначение на територията „Земеделска”, начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия – 4 (четвърта), с адрес на поземления имот село Войводово, община Хасково, област Хасково, местност „Фондови земи”, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1566/05.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници: ПИ с №№ 11867.65.25, 11867.62.21, 11867.62.20, 11867.60.28, 11867.62.23, и 11867.62.24. Специални изисквания: земеделската земя се отдава под аренда за селскостопанска растителна продукция. Определям начална тръжна цена – 674 лв., представляващо годишно арендно плащане за една стопанска година без ДДС. Утвърждавам тръжна документация и проекто - договор. Дата за оглед на обекта: Всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в ЦСОП „Д-р Петър Берон” на тел: 038/66 54 49, до изтичане на срока за подаване на заявления за участие. Тръжна документация се получава в счетоводството на ЦСОП „Д-р Петър Берон” след представен платежен документ за заплатена такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят в брой в касата на училището. Депозит в размер на 50% от обявената начална тръжна цена една стопанска година се внася в брой в касата на училището или по банкова сметка:BG05UBB380023106200807; банка ОББ. Предложенията за участие в публичния търг с тайно наддаване се подават в канцеларията на училището в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват името на кандидата в търга, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност-факс и електронен адрес и номера на заповедта, до 04.10.2019 г., 16 часа. Пликовете с наддавателните (ценовите) предложения са част от общия плик с изисквани документи. В ценовото предложение, поставено в плик, се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника или името на упълномощеното лице, подписани и подпечатани. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с тайно наддаване ще се проведе на 07.10.2019 година от 10.00 часа в Център за специална образователна подкрепа "Д-р Петър Берон" гр. Хасково, адрес: 6300 гр. Хасково, ул. „Иглика” № 14. За разглеждане на подадените заявления за участие и ценови предложения в търга НАЗНАЧАВАМ Комисия в състав: Председател Таня Даскалова – ЗДУД в ЦСОП. Членове: 1. Янка Василева - гл.счетоводител в ЦСОП. 2. Петя Ангелова - Бостанджиева – адвокат. Със задача да организира и проведе търга при следната процедура: Комисията, след като получи от канцеларията документите на кандидатите за участие в търга да отвори подадените пликове по реда на постъпването им и да се запознае с редовността на приложените документи, да провери наличието и редовността на документите и да отстрани от участие кандидатите с липсващи или нередовни документи. Комисията в тридневен срок от датата на търга да представи протокол за разглеждане, оценяване и класиране на ценовите предложения на кандидатите и проект на заповед за определяне на наемател. След подписване на заповедта по предходната точка, председателят на комисията да уведоми писмено кандидатите, взели участие в търга, по реда на АПК. Заповедта да се обяви на видно място в сградата на ЦСОП „Д-р Петър Берон”, на интернет страницата на ЦСОП „Д-р Петър Берон”. Препис от заповедта да се обяви на видно място в сградата на ЦСОП „Д-р Петър Берон”, на интернет страницата на ЦСОП „Д-р Петър Берон”, да се публикува в 2 национални ежедневника. КРИСТИНА КУЛИЧЕВА Директор на ЦСОП гр. Хасково
Свързана преписка
04.09.2019г.