Понеделник 21, Октомври 2019г.

Г О Д И Ш Е Н  П Л А Н

на Център за Специална Образователна подкрепа „Д-р. Петър Берон” гр. Хасково

за учебната 2017/2018 година

УТВЪРЖДАВАМ:

Кристина Куличева

Директор

 

 

 

 

Г О Д И Ш Е Н  П Л А Н

 

 

на Център за Специална Образователна подкрепа „Д-р. Петър Берон” гр. Хасково за учебната 2017/2018 година

  РАЗДЕЛ I:

ЦСОП „Д-р. П. Берон” е Център за специална образователна подкрепа , в коЙто се обучават деца с множество увреждания и специални образователни потребности. Центърът  разполага с добра материална база и отлично подготвени специалисти, работЕЩИ всеотдайно за обучението, възпитанието и бъдещата вградимост на децата с умствена изостаналост.

 Необходимо е:

      .      . да се подготви и обогати материално-техническата база в съответствие с изискванията на новите нормативни документи на МОН и ДОС;

 • да се усъвършенства вътрешно - училищната система за квалификационна дейност на учителите и дейността на МО;
 • да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;
 • специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот и обогатяване на материално-техническата база;
 • да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на европейските образователни стандарти;
 • активно да се работи за внедряване на интерактивни методи на обучение
 • да се изработват и прилагат софтуерни продукти за децата с множество увреждания
 • да се обогатяват нагледните средства, прилагани в работата с ДМУ
 • да се акцентира върху изграждане на умения за самостоятелен живот

 

             РАЗДЕЛ II:

ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ НА УЧИЛИЩЕТО:

 

Стремежът на училищния колектив през 2017/2018 учебна година е формиране на умения у децата с множество увреждания за самостоятелен живот, реализация на трудовия пазар на учениците, завършващи Х клас по специалността „Шивачество”,  възпитание и обучение според държавните образователни стандарти  и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

            Ще продължи работата по утвърждаване на ЦСОП ”Д-р. П. Берон” като конкурентноспособна институция, която предлага  допълнителна подкрепа за личностно развитие на  ученици със СОП,  основана на висок професионализъм и добра учебна база. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум, обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство. Активна дейност за подкрепа и обучение на семействата на деца и ученици със СОП.

  ІІ. А. СТРАТЕГИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ЦСОП „Д-р. Петър Берон”  ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

 

 • РАВНОСТОЙНИ ПРАВА ЗА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ПОДГОТОВКА ЗА САМОСТОЯТЕЛЕН ЖИВОТ И ВГРАЖДАНЕ В ОБЩЕСТВОТО.

 

ІІ. Б.  ОСНОВНИ ЦЕЛИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

 1. Гарантиране на равен достъп на децата със специални образователни потребности до качествено образование и подготовка с оглед пълноценното им социално включване;
 2. Ранна превенция и диагностика, осигуряване на комплексна медицинска и социална рехабилитация;
 3. Развитие на социални услуги за деца с увреждания и техните семейства, изграждане на достъпна архитектурна среда;
 4. Повишаване на професионалния капацитет на учителите;
 5. Промяна на нагласите на обществото към децата с увреждания.

 

ІІ. В.ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА

 • Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.
 • Повишаване квалификацията на учителите, активизиране и оптимизиране на дейността на центъра , разширяване и утвърждаване на дейността по проекти от европейските структурни фондове, както и на други проекти с цел привличане на средства за реализиране на основните цели на центъра.
 • Активно взаимодействие с родителите за съвместна дейност по въпросите на възпитанието на учениците.
 • Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на центъра и привличане на допълнителни източници за подпомагане на дейностите  и подобряване на МТБ.
 • Осигуряване на по-добри условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите.
 • Повишаване ефективността на ОВР чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.
 • Подобряване на вътрешно квалификационната  и методическа дейност.
 • Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.
 • Използване на софтуерни продукти при работата с деца с множество увреждния.

 

РАЗДЕЛ III:

 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

 

А. ОБРАЗОВАТЕЛНА И ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

 

А.1. ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

1.1. Стриктно спазване на годишните тематични разпределения по всички учебни дисциплини.

Срок: постоянен

Отг.: учителите 

1.2. Последователно въвеждане на интерактивни методи на обучение и на новите ИКТ във всички учебни дисциплини.

Срок: постоянен

Отг.: учителите 

1.3.Активно използване на възможностите, които се предоставят от МОН и други ведомства за работа по проекти, касаещи подобряване качеството на образователния процес.

Срок: постоянен

Отг.: учителите,директорът

1.4. Спортни мероприятия

Организират се в съответствие със Спортния календар на центъра, който е неразделна част от този план.

 

А.2. ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

 

ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА

   

                         ГОДИШЕН  ГРАФИК  НА  МЕРОПРИЯТИЯТА

  В ЦСОП „Д-Р. П. БЕРОН” ГР. ХАСКОВО  ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018   ГОДИНА 

 

                                                  М. С Е П Т Е М В Р И  2017 г.

  Сформиране на групи , разпределение на нови ученици.

                                                                   Срок 01.09.2017 г.

                                                                  Отг.: Директора

 2. Осигуряване на задължителна учебна документация за новата учебна година.

                                                                       Срок 01.09.2017 г.

                                                                       Отг.: Т.Даскалова                 

  3. Изготвяне на седмичната програма на групите.

                                                                       Срок 02.09.2017 г.

                                                                       Отг.:   Т. Даскалова

 4. Изготвяне на стратегия за развитие на и годишен план за нейното изпълнение.

                                                                       Срок 02.09.2017 г.

                                                                       Отг: Т. Даскалова

 5. Създаване на необходимата организация за тържествено откриване на учебната година.

                                                                           Срок: 02.09.17г

                                                                          Отг: Комисия по откриването:

                                                                           Х. Георгиева , Ст. Ангелова, Ж. Янкова

 6. Изготвяне на следните планове и програми:

- План за квалификационната и методическа дейност.

- Годишна  програма за целодневна организация на учебния процес

- План за работа при зимни условия.

- Правилник за дейността на центъра.

- Правилник за вътрешния трудов ред.

- Всички документи по ПАБ.

- Всички документи за действие при БАК.

- Всички документи за осигуряване на БУОВТ.

                                                                               Срок: до 08.09.17 г.                  

                                                                              Отг.: комисиите,директорът

 7. Изготвяне и утвръждаване на часовия график и графика за дежурство на преподавателите.

                                                                                Срок 09.09.17 г.

                                                                                Отг.: Т.Даскалова

 8. Изготвяне и утвърждаване на графика за дежурство на учителите при превозване на учениците с училищния автомобил.

                                                                                Срок 09.09.17 г.

                                                                                Отг. Директора

  9.Провеждане на ПС за приемане на планове и графици за новата учебна година.

                                                                                     Срок: 09.09.17 г

                                                                                     Отг.: Директорът

 10. Изготвяне на Списък - Образец № 3 за учебната година .

                                                                                     Срок: 10.10.17г.

                                                                                     Отг.: Директорът

 11. Преглед на задължителната документация за началото на учебната година.

                                                                                      Срок: до 13.09.17г.

                                                                                      Отг: Директора

 12. Хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи;

                                                                                      Срок: 14.09.17г.

                                                                                      Отг.:, пом. персонал

 13.Изготвяне на годишните тематични планове на преподавателите по всички учебни дисциплини.

                                                                                       Срок: до 15.09.17 г.

                                                                                       Отг.:  ръководителите на паралелки 15. Откриване на учебната година

                                                                                       Срок.15.09.2017 г.

                                                                                       Отг: Ст. Ангелова, Хр. Георгиева,

                                                                                                              Ж. Янкова

 14. Провеждане на родитело-учителска среща за откриване на новата учебна година .

                                                                                        Срок: 15.09.2017 г.

                                                                                        Отг.:  ръководителите на паралелки

 15. Извършване на необходимите дейности по оценка на постигнатите резултати от труда на педагогическия персонал.

                                                                                        Срок: 29.09.2017 г.

                                                                                        Отг.: Комисията и Директорът

  

                                     М. О К Т О М В Р И   2017 г.

 1. Конкурс за рисунка на асфалт на тема  “Златна Есен”

                                                                                         Срок: 05.10.2017 г.

                                                                                        Отг:  ръководителите на паралелки

 2.Игри на открито

                                                                                    Срок:  19.10.2017 г.

                                                                                       Отг:   ръководителите на паралелки

                                    М.  Н О Е М В Р И   2017 г.

 

 1 .Изложба на картини от приложни материали.

                                                                                       Срок: 08.11.2017 г.

                                                                                       Отг: Хр. Георгиева

 2. Кулинарно състезание.

                                                                                         Срок:  24.11.2017 г.

                                                                                        Отг: М. Георгиева , И. Арабаджиева

 

 

                               М.  Д Е К Е М В Р И   2017 г.

         

 1. Изработване и изпращане на Коледни картички за Великобритания.

                                                                                         Срок: 07.12.2017 г.

                                                                                         Отг:  ръководителите на паралелки

 1. Изложба от Коледни картички.  

                                                                                         Срок: 08.12.2017 г.

                                                                                         Отг: Ив. Арабаджиева

 3. Коледна украса на центъра и общежитието.

                                                                                         Срок: 08.12.2017 г.

                                                                                         Отг:  Г. Джамбазов, Колев

 1. Коледно тържество.

                                                                                         Срок: 22.12.2017 г.

                                                                        Отг:Ж. Янкова , Ст. Ангелова

 

                                     М.  Я Н У А Р И   2018 г.

 1.Зимни празници и обичаи – беседа по  групи.

                                                                                              Срок: 10.01.2018 г

                                                                    Отг: ръководителите на паралелки

 2. Изготвяне на заявка за необходимите учебни помагала за следващата   учебна година.

                                                                                                Срок: януари 2018 г.

                                                                                                 Отг.: Учители, Директор

 

                                М.  Ф Е В Р У А Р И   2018 г.

                

 1. Изработване и изпращане на мартенички във Великобритания.

                                                                                               Срок: 12.02.2018 г.

                                                                                             Отг:ръководителите на паралелки

   2. Изложба на мартеници.

                                                                       Срок: 22.02.2018 г.

                                                                     Отг:ръководителите на паралелки

 3.  Провеждане на родитело-учителска среща по паралелки на тема: Реализиране на ИОП на учениците през І учебен срок.

                                                                                             Срок: м. Февруари 2018 г.

                                                                                            Отг: ръководителите на паралелки

 

 

                                                           М.  М А Р Т  2018 г.

                                             

 1. Да се запознаем със звездното небе - посещение на Планетариума в

гр. Димитровград.

                                                                                                Срок: 30.03.2018 г.

                                                                                                Отг:  Ил. Христова

 

                                         М.  А П Р И Л  2017 г.

 1. Изложба на боядисани яйца и великденски картички.

 

                                                                                          Срок: 30.03.2018 г.

                                                                                          Отг:  ръководителите на паралелки

 2. Ден на Земята  –  беседа, табло, изложба.

                                                                                           Срок: 21.04.2018 г.

                                                                                           Отг: ръководителите на паралелки

 3. Честване  патронен празник на ЦСОП

                                                                                            Срок: 29.04.2018 г.

                                                                                            Отг.:А. Димитрова ,

                                                                                                   Т .Даскалова

                                            М.  МАЙ   2018 г.

 1.   Бал с маски „Любими герои от приказки и анимации”

                                                                                              Срок : 16.05.2018г.

                                                                                              Отг: ръководителите на паралелки

 2. Демонстрация - среща със служители на Противопожарна охрана

 гр. Хасково.

                                                                                           Срок: 17.05.2018 г.

                                                                                            Отг: ръководителите на паралелки

 3. Родитело-учителска среща по паралелки / I - IV /  за отчитане на постигнати резултати в ИУПрограми в центъра .

                                                                                             Срок: м. Май 2018г.

                                                                                           Отг. ръководителите на паралелки

 4. „Ваканция, здравей” – завършване на учебната година за І – ІV клас.

                                                                                            Срок: 31.05.2018 г.

                                                                                            Отг: ръководителите на паралелки

                      м. Юни 2018 год.

 1. 2 юни – Ден на Ботев и на загиналите в борбата за освобождение на България – кът на героите

                                                                                            Срок: 01.06.2018 г.

                                                                                            Отг: ръководителите на паралелки на V – VІІІ клас

2. Родитело-учителска среща  по паралелки  / V - VIII / за отчитане на постигнати резултати в ЦСОП.

                                                                                         Срок: м. юни  2018 г.

                                                                                         Отг: ръководителите на паралелки

 3. Закриване на учебната година.

                                                                                         Срок: 15.06.2018 г.

                                                                                         Отг: ръководителите на паралелки

 4. Другарска вечер за учениците от Х клас.

                                                                                         Срок: 15.06.2018 г.

                                                                                         Отг: И. Арабаджиева

 

                      м. Юли 2018 год.

 1. Закриване на учебната година за учениците от IХ клас.

                                                                                          Срок: 30.07.2018 г.

                                                                                           Отг: Ива Арабаджиева

   

 

Б. КВАЛИФИКАЦИОННА И МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

Б.1.Форми:

Самообразование; семинари; открити уроци; практикуми; тренинги; лектории; научно- практически конференции; други.

 Б.2. Дейности:

Дейностите за реализиране на основните задачи на квалификационната дейност са включени в плана за квалификационна дейност, който е неразделна част от годишния план на центъра. Към него са приложени плановете на методическите обединения и предметните комисии.

 В. РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

 1. Проучване на желанията и професионалните възможности на колегията за участие и работа по проекти от Европейските структурни фондове.

Срок: постоянен

Отг.: Директорът

 1. Сформиране на комисия за изготвяне на проекти, според интересите на учителите, учениците и училището.

Срок: Постоянен

Отг.: Директорът

 1. Контрол и отчетност върху дейността по одобрени проекти.

Срок: постоянен

Отг.: Директорът

 

Г. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

 

 1. Създаване на необходимата организация за тържествено откриване на учебната година.

Срок: 15.09.17г.

Отг.: Комисията по откриването: Ст. Ангелова, Хр. Георгиева, Ж. Ангелова

 1. Изготвяне на годишните тематични планове на преподавателите по всички учебни дисциплини и на плановете на класните ръководители.

отг.:  ръководителите на паралелки

срок: 15.09.17 г.

 1. Изготвяне на Списък - Образец № 3 за учебната година

отг.: Директорът

срок: 10.10.17г.

 1. Изготвяне на следните планове:

- План за квалификационната и методическа дейност.

- План за възпитателната работа.

- План за работа при зимни условия.

- Правилник за дейността нацентъра.

- Правилник за вътрешния трудов ред.

- Всички документи по ПАБ.

- Всички документи за действие при БАК.

- Всички документи за осигуряване на БУОВТ.

 

отг.: комисиите,директорът

срок: до 15.09.17 г.

 1. Преглед на задължителната документация за началото на учебната година.

Отг.: Директорът

Срок: 15.09.17 г.

 1. Извършване на необходимите дейности по оценка на постигнатите резултати от труда на педагогическия персонал.

Отг.: Комисията и Директорът

Срок: 30.09.17г.

 1. Изготвяне на индивидуална образователна програма на всеки ученик.

Отг. ЕПОВДУСОП и ръководителите на паралелки

Срок: 30.10.17 г.

 1. Изготвяне на заявка за необходимите учебници и учебни помагала за следващата учебна година.

Срок: януари 2018 г.

Отг.: ръководителите на паралелки, директорът

 

 1. 9. Родителски срещи:

- обща с всички родители

 1. Запознаване с Правилника за дейността на центъра и учебните планове.

 Срок: 15.09. 2017 г.

Отг.: ръководителите на паралелки

 1. Подготовка на учениците с множество увреждания за самостоятелен живот.

Срок : 30.03.2018г.

Отг: Директорът

 

- за І срок-по класове

 

 1. Реализиране на ИОП на учениците през І учебен срок.
 2. Срок: м. Февруари 2018 г.

Отг. ръководителите на паралелки

 

- за ІІ срок – по паралелки

 1. Постигнати резултати в ОВП в центъра.

Срок: м. Май 2018г.

Отг. ръководителите на паралелки

 

 1. График на учебното време – според заповед на Министъра на образованието и науката: 

 

 НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

 1.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна за I - XII клас
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна за I - XII клас
31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

 НЕУЧЕБНИ ДНИ:

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

 

 НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

 07.02.2018 г. – I - XII клас

  

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

 15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
01.06.2018 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. – V - VII клас (16 учебни седмици)
29.06.2018 г. – V - VII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
29.06.2018 г. – VIII - XI клас (18 учебни седмици)

 Д. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

Д.1. Обект и предмет на контролната дейност:

 

- учебната работа на учениците и техните учебни резултати;

- учебната, педагогическата и организационната работа на учителите;

- работата на обслужващия и помощния персонал;

- косвен контрол върху организации, свързани с дейността на центъра .

 

Д.2. Форми на контролната дейност:

 - педагогически проверки:

 • превантивни;
 • тематични;
 • текущи.

- административни проверки:

 • на училищната документация, свързана с учебния процес;
 • на другата документация - техническа и технологична, документи за материалните и стоковите дейности, по трудовоправните отношения с персонала, свързана с финансовата дейност;

- проверки на социално-битовата и стопанската дейност.

- проверка по спазването на:

 • правилника за вътрешния трудов ред в центъра;
 • правилник на центъра;
 • изготвените графици;
 • правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;
 • седмично разписание;

- проверка по изпълнението на препоръките, дадени от експерти от РИО  и МОМН. 

Контролната дейност в училище се осъществява на базата на изготвеният план за контролна дейност на директора, където са упоменати конкретните срокове.

 

Е. СОЦИАЛНО-БИТОВА, СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

 

 1. Хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи;

Срок: 15.09.17г.

Отг.:  помощен персонал

 1. Планиране на строително-ремонтните работи.

Срок: м. Декември 2017г.

Отг.:  ЗАС

 1. 3. Навременно изготвяне на месечните, тримесечните, шестмесечните и годишния финансов отчет за изпълнение на бюджета.

Срок: периодично и декември 2017г.

Отг.:счетоводителят 

 

Ж. ТЕМИ И ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 

М. СЕПТЕМВРИ

 1. Избор на секретар на ПС.
 2. Приемане на годишния план на центъра и цялата необходима документация за началото на учебната година..
 3. Приемане на Правилника за дейността на центъра
 4. Приемане на целодневната организация на обучение.
 5. Приемане на училищния учебен план- ПДМУ, професия „Шивач”
 6. Приемане на актуализация на Стратегия за развитие на училището
 7. Определяне на модулите за провеждане на допълнителния час по физическо възпитание и спорт – Х клас.
 8. Избор на комисии и МО за учебната 2017/2018 година.
 9. Самооценка за състоянието на професионалното обучение в ЦСОП.
 10. Разни.

 

 М. ОКТОМВРИ

 1. Приемане на плановете на постоянните комисии и методическите обединения.

Докл.: Председателите на МО

 1. Запознаване с плана за контролната дейност на директора.

Докл.: Директорът

 

М. НОЕМВРИ-тематичен съвет

 1. Центърът за специална образователна подкрепа - бъдещето на помощните училища.

Докл: Р. Гавраилова

2.Интерактивни методи в работата с деца-аутисти.

Докл: Ст. Ангелова

 

М. ЯНУАРИ-технически съвет

 1. Отчет на резултатите от образователно-възпитателната работа през първия учебен срок и на дейността на постоянните комисии и методически обединения.

Докл.: Директорът, кл.ръководители и председателите на комисии и МО

 1. Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през първия учебен срок.

Докл.: Директорът

 

М.   МАРТ – тематичен съвет

 1. Методиката на Монтесори в помощ на децата с множество увреждания.

Докл: Хр. Георгиева

 

 1. Спортната дейност като средство за укрепване здравето на учениците.

Докл: Г. Джамбазов

 

М. МАЙ-технически съвет

 1. Доклад на класните ръководители за приключване на учебната година за ПДМУ

Докл. Класните ръководители

 

М. ЮНИ – технически

 1. Доклад на класния ръководител на ­Х клас за приключване на учебната година

Докл: Класният ръководител на Х клас

 

М. ЮЛИ-технически съвет

 1. Отчет на резултатите от образователно-възпитателната работа през учебната година и изпълнението на годишния план на училището.

Докл.: Директорът

 1. Отчет на дейността на училищните комисии и методически обединения.

Докл.: Председателите на комисии и МО

 1.  Доклад на класния ръководител на I­Х клас за приключване на учебната година

Докл: Класният ръководител на IХ клас

       4. Обсъждане на задачите за подготовка на училището през новата учебна година.

Докл.: Директорът

  

З. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ФАКТОРИТЕ НА СОЦИАЛНАТА СРЕДА

 

З. 1. Интеграционни връзки

 

1.1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения.

1.2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел ефективно подпомагане на многообразното училищно въздействие върху подрастващите.

1.3. Развитие на връзките с други образователни институции и частни образователни и издателски фирми, които биха били полезни на училището

1.4. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на практически опит и идеи между учители и специалисти.

1.5. Установяване на по-тесни контакти с частни фирми за съвместни дейности с цел подобряване на материалната база в училище.

1.6. Актуализиране на връзките със следните институции:

     .    Дневни центрове за медико-социални дейности и ЦНСТ

 • Гражданска защита;
 • Противопожарна охрана;
 • Детска педагогическа стая;
 • Център за работа с деца;
 • нестопански организации;
 • музеи;
 • медии;

1.7. Съвместна дейност с:

 • полиция, съдебна власт и прокуратура;
 • здравеопазване;
 • общинска администрация;
 • РИО на МОН;
 • училищно настоятелство;
 • спортни клубове и дружества;
 • частни педагогически издателства;

З. 2. Взаимодействие с родителите

2.1. Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез съвместна дейност с училищното настоятелство.

2.2. Засилване на взаимодействието с родителите за постигане на синхрон между семейното и училищното възпитание.

2.3. Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия.

2.4. Оказване помощ на родители при кандидатстване по ОП”Развитие на човешките ресурси”

2.5. Поддържане на актуална информация в таблото за родителите.

2.6. Провеждане на родителски срещи / по горепосочения график/

 

З. 3. Задачи и форми за работа на Комисията за  превенция на насилието и борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 

 

3.1. Задачи:

 • работа на психолога с ученици с асоциални прояви и картотекирането им;
 • изясняване на причините, довели до извършване на противообществени прояви;
 • организиране на превантивна работа с ученици и родители.

3.2. Форми на работа:

 • провеждане на индивидуални разговори;
 • провеждане на психологически изследвания;
 • проучване на социални контакти;

3.3. Дейностите за реализиране на основните задачи са включени в плана за работа на комисията.

З. 4. Задачи и форми за работа на комисията по безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия

 

 4.1. Задачи:

 • формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към живота;
 • прецизиране конкретните особености на училището и авариите, които могат да възникнат в и около него;
 • осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на движението по пътищата;
 • поддържане на готовност за своевременен и адекватен отговор от страна на съответните органи, сили и средства в случай на необходимост;
 • формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа помощ.

4.2. Форми на работа:

 • теоретическо и практическо обучение на учениците; провеждане на семинари, тренинги, практикуми и други с учителите;
 • превантивна работа.

4.3. Дейностите за постигане на целите и реализиране на задачите са включени в плана на училищната комисия.

 

 

З. 5. Комисии за осъществяване на дейностите

 

            1.КЕПЛР        Председател: Таня Даскалова

            Членове:  Христина Георгиева

                             Росица Гавраилова

                             Атанаска Димитрова

                             Гергана Димитрова

                             Павлина Стаматова

                             Елена Михайлова

       2. Комисия за справяне с агресията и тормоза сред учениците:

            Председател: Марияна Георгиева

       3. Комисия за даренията:

            Председател:  Виолета Христозова

            Членове:         Таня Тенева

                                  

 З. 6. Методически обединения:

 

 1. Методическо обединени на учителите:

            Председател:Росица Гавраилова

 1. Методическо обединение на терапевтите:

            Председател: Атанаска Димитрова

Работата на комисиите и МО се извършва по планове, които са неразделна част от настоящия Годишен план.

            И. КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ПИГ :

 

            ПОНЕДЕЛНИК: Трудова дейност; лична хигиена; грижи за цветята и дръвчетата в двора; хигиена на класната стая и спалните помещения.

            Културно-масова дейност – посещения на културни мероприятия, излети, походи, разходки.

 

            ВТОРНИК:   Здравно възпитание и готварство.

 

            СРЯДА:          Занимания с компютри; спортна дейност и занимателни игри.

 

            ЧЕТВЪРТЪК: Художествено-творческа дейност; апликиране; рисуване; моделиране; тъкане.

Годишният план на училището е приет на заседание на ПС с

Протокол № 9/ 13.09.2017г.

Съгласували:

 

Христина Георгиева – Председател на СС „Подкрепа”

 

Стефка Ангелова– Председател на СБУ

Сподели: